هیئت مدیره

 • نام و نام خانوادگی: محمدرضا روستا
  سال تولد: 1339
  سمت: رئیس هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9123213905
 • نام و نام خانوادگی: محمد حسن دهقان
  سال تولد: 1336
  سمت: نایب رئیس هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9121206862
 • نام و نام خانوادگی: ابراهیم طالعی
  سال تولد: 1340
  سمت: عضو هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9121486105
 1