هیئت مدیره

 • نام و نام خانوادگی: حسن چمنی راد
  سال تولد: 1339
  سمت: رئیس هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9123191636
 • نام و نام خانوادگی: مهدی کریمی
  سال تولد: 1365
  سمت: نایب رئیس هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9118607969
 • نام و نام خانوادگی: مجتبی عظیمی
  سال تولد: 1356
  سمت: عضو هیات مدیره
  پست الکترونیک: INFO@KHSCO.COM
  شماره تماس: 9123530468
 1