اخلاق حرفه ای و سازمانی

اخلاق حرفه ای و سازمانی دانلود مقاله
اخلاق حرفه ای و سازمانی
مقدمه
با تحولات تکنولوژی و بخصوص توسعه اقتصادی و اجتماعی که جایگاهی خاص برای فرد قایل بود ، ابزارهای کنترل و پایش منابع انسانی دستخوش تغییراتی شد . در دوره‌هایی از مدیریت که سخن از انعطاف سازمان‌ها در مقابل تغییرات بازرا مطرح می شود ، قابلیت تغییرپذیری کارکنان و در عین حال انگیزه برای این امر بسیار کلیدی است . در همین راستا طراحان مدل های مدیریت استفاده صرف از تکنولوژی را برای برخورد با منابع انسانی مطلوب نمی دانند ، چرا که بدون کار تیمی و انگیزه برای نوآوری و خلاقیت، سازمانها قدرت رقابتی خود را از دست خواهند داد و اینجاست که دانش مردم شناسی در مدل ها به کار گرفته می شود .
در مدل های نوین مدیریتی، مدیران قادرند از طریق تکنولوژی ساختار، فرآیندها و منابع انسانی خود را کنترل کرده و بهبود بخشند. این رویکرد مدیریتی در مقوله ساختار و فرآیندها از قدرت خوبی برخوردار می باشد و نظر مدیران را به خود جلب کرده است، ولی در زمینه منابع انسانی نه فقط گران قیمت است، بلکه روانشناسی سازمانی را نیز برای یک سازمان پیشرو دچار مشکل می نماید . به عبارتی سازمان ها به این باور دست یافته اند که هدایت و کنترل منابع انسانی فقط از طریق روش‌ها و دستورالعمل‌ها و آیین نامه مقدور نیست و مزیت رقابتی را تحت تاثیر قرار میدهد .
در این مرحله بود که با آغاز هزاره جدید، طراحان مدل های مدیریتی، ابزارهای تجربه شده بشر را به کار گرفتند که از جمله این ابزارهای مهم " اخلاق " می‌باشد .
اخلاق این قدرت را برای فرد و یا در بعد یک سازمان فراهم می‌نماید که خود کنترل و خود بهبودگر باشد و این نظام آموزشی و تربیتی است که این نوع وجدان را در فرد و سازمان نهادینه می نماید .
 ( برای ادامه مطالب فایل PDF را دانلود نمائید )